ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การศึกษาวันนี้: : รับตรง_สอบตรง_โควต้า
:: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
:: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด
:: มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจฯ
:: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับตรง โอลิมปิกวิชาการ 2557
:: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี-เอก
:: ลาดกระบัง ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ รับสมัครโครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุ่น
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับโควตาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและสาขาการจัดการการท่องเที่ยว
:: วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาจิตวิทยา/จิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
:: ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
:: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครปริญญาตรี (สอบตรง)
:: มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร (เพิ่มเติม) ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักเรียน ม. 6 โครงการรับนักเรียนเรียนดี
:: เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 66
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี-เอก
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกนักเรียนโครงการทายาทแพทย์แผนไทย
:: มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับป.ตรี 4-5 ปี/เทียบโอน รอบสุดท้าย
:: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบเพิ่มเติม ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
:: โรงเรียนการไปรษณีย์ รับจบม.6เรียน1ปี จบได้บรรจุเป็นพนักงานระดับ 2
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับตรง สาขาวิชา อินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
:: เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนรับ รับวิทยาศาสตร์การกีฬาภาคพิเศษ
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโทและปริญญาเอก
:: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตร MBA สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
:: สภาการพยาบาล คัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
:: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปิดระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 5 โครงการ
:: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก
:: มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี บัญชี และบริหารธูรกิจ
:: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2
::
:: อาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา กรุงเทพฯ โอกาสทางการศึกษาในด้านการออกแบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
:: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับนักศึกษาเข้าศึกษา ในวันเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
:: ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และนักเรียนเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
:: มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
:: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป เสาร์-อาทิตย์) ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับตรง รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
:: วิทยาลัยดุสิตธานี รับสมัครบุคคลเข้าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนเสาร์-อาทิตย์
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโท ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
:: เปิดใหม่! รร.สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล เน้นวางรากฐานความเป็นไทยสู่สากล
:: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หนุนโอกาสเรียนต่อต่างประเทศ
:: มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนโดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์
:: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
:: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 5 ภาคปกติและภาคพิเศษ
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
:: เคมบริดจ์ คอลเลจ (ประเทศไทย) หลักสูตรเป็นสากล มาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ
:: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ประเภทรับตรง
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทโควตา (รอบสอง)
:: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ 2
:: บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) สถาบันบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติในรูปแบบเยอรมัน
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 2
:: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครผู้ที่รักดนตรีและเล่นดนตรีเป็น เข้าเรียนระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการดนตรี
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
:: สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยพายัพ ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรไทย
:: วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (สอบตรง) ประจำปี 2556
:: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิน รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีรับตรง ประเภทวิชาการ ความสามารถพิเศษ และบําเพ็ญประโยชน์
:: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ และภาค กศ.บป.
:: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
:: วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ให้โควตาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
:: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนสายวิทย์ ผลการเรียน 3.60 และนักเรียนทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00 โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ทั่วประเทศ
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย
:: วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรงรอบสอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศาสนศึกษา)
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช.
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
:: วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
:: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 หลักสูตร
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ โดยเปิดโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ (โควตา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์
:: โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. เปิดรับสมัครในหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์”
:: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี
:: กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
:: โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ/ภาคสมทบ ปี 2556
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
:: กองทัพเรือรับสมัคร คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2556
:: วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนปริญญาตรีบัญชีและบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติขึ้นในประเทศไทย
:: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครโควตานักเรียนเรียนดีชนบท และโควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2556
:: คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (บางเขน) รุ่นที่ 17
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2556
:: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับตรง ภาคพิเศษ และรับตรงภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยคริสเตียน คัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
:: โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ หลักสูตรสิงคโปร์ (สอนภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาไทย)
:: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการ “ผู้พิการ”
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาต
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตา
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในคณะเกษตรในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
:: มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
:: NIDA รับป.โท-เอก รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม และเทคโนโลยีปิโตรเคมี และสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ในโครงการเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง
:: โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน โรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษา (อังกฤษ-จีน-ไทย)
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
:: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษาโควตาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ รอบ October Session ปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยพายัพ คัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี) หลักสูตรไทย ปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 จำนวนรับรวม 60 คน
:: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (ภาคปกติ)
:: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2555
:: มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทยและนานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมัครโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลผู้พิการเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลผู้พิการเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
:: มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนธุรกิจการบิน การันตีมีงานทำ
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มากกว่า 200 สาขา
:: มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาใหม่ เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
:: NIDA รับสมัครป.โท รับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางด้านการทํางาน เข้าศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
:: ม.หอการค้า รับนักศึกษา ป.ตรี กลางเทอม
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) และสาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับ ปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) ปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2556
:: โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2556
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2556 โดยระบบสอบตรง
:: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือก โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยโอซากา มีโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก
:: มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟจัดสอนหลักสูตรออนไลน์หลายหลักสูตร โดยเฉพาะสาขาวิชาในคณะแแพทย์ที่ได้รับความนิยมจากแพทย์ทั่วโลก
:: วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 กรณีพิเศษ (โควตา)
:: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรสาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (SAIWAM) ในปีการศึกษา 2013
:: มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกริก รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคสมทบ (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
:: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 5/2
:: มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับตรงระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ระบบมหิดลโควตา ในโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ) โควตาพิเศษ โควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่ และโครงการโอลิมปิกวิชาการ
:: มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 1
:: ม.รังสิตรับสมัครปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 แบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน (GPA) (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)
:: ม.ธรรมศาสตร์รับตรงป.ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดโครงการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 11 กันยายน-1 ตุลาคม 2555 ผ่านระบบ INTERNET
:: ม.เกษตรฯ รับตรงทั่วประเทศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ
:: ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
:: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
:: วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2/2555
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 แบบสมัครสอบข้อเขียน รอบที่ 1 รับเฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (Master of Business Administration in Entrepreneurship Management)
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2556 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
:: โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จัดระบบการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตามระบบอังกฤษ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นปีที่ 13 (อายุ 2-18ปี) ทั้งแบบประจำและไป-กลับ
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้โครงการ
:: มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556
:: จุฬาฯ เปิดรับนักศึกษา ป.โท ภาควิชาคณิตศาสตร์-วิทยาการคอมพิวเตอร์
:: ม.เทคโนฯสุรนารี เปิดปฏิทินรับตรงพร้อมระเบียบรับ 7 โควตา
:: ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2)
:: ว.นานาชาติ ม.ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษา 5 หลักสูตร
:: จุฬาฯ เปิดรับตรง คณะแพทยศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่นคัดเรียน เภสัชศาสตร์ ปริญญาโท-เอก
:: สถาบันการทูต ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2555
:: ม.นเรศวร รับตรงโควตา 2556 เปิดรับสมัคร กันยายนนี้
:: ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร
:: จุฬาฯ เปิดคัดเลือกรับตรง (แบบพิเศษ) - (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556
:: รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับ นศ.ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM)
:: ม.รังสิต ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 55 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ป.ตรีควบโท 5 ปี (ภาษาอังกฤษ)
:: เตรียมตัวสอบตรง ม.มหิดล ประจำปี 2556
:: ม.เชียงใหม่ เปิดรับ ป.ตรี 5 หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2
:: วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา
:: มรภ.พระนคร รับสมัครป.ตรี ภาค กศ.พบ.
:: วิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต เปิดรับ ป.ตรี ควบโท 5 ปี ขยายเวลารับสมัคร - 10 ส.ค. 2555
:: ม.พายัพรับ เปิดนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
:: ม.ขอนแก่น รับตรงพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ (MDX),(MDO2)
:: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา รับตรงสาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
:: มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครป.เอก สาขานวัตกรรมการจัดการ
:: มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับหลักสูตรสองภาษา
:: ม.นเรศวร เปิดรับตรง ป.ตรี กันยายนนี้ทุกโครงการ
:: ม.ขอนแก่น เปิดโควตารับตรงทุกคณะ
:: ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง ปี 2556
:: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดรับตรง ปี 2556 ตั้งแต่ 4- 13 ก.ค.นี้
:: ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร รับตรง ปี 2556
:: มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 15 คน
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 1/2555 เพิ่มเติม หลักสูตร M.B.A./M.Sc. สาขาการจัดการ
:: มหาวิทยาลันมหิดล อินเตอร์ เปิดรับป.ตรี – 10 ก.ค. 2555
:: มศว.เปิดรับนักเรียน โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก”
:: ม.ขอนแก่น รับตรงประจำปี 2556 คณะแพทยศาสตร์
:: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับตรง ประเภทเรียนดี
:: มศว. เปิดรับตรง ป.ตรี ประจำการศึกษา 2556
:: ม.อ. คัดเลือกนักเรียนเรียนดี เข้าศึกษาต่อป.ตรี
:: มศว. เปิดสอบตรง ป.ตรี ประจำการศึกษา 2556
:: มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับนศ. “โครงการภาคีผลิตบัณฑิต”
:: มก. เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 (หลักสูตรภาคปกติ)
:: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตร ป.โท “จีนในระบบเศรษฐกิจโลก”
:: มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษา รูปแบบ “เรียนรู้คู่กับการทำงาน”
:: มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาใหม่ ใช้สิทธิ์ยื่นคะแนนแอดมิชชั่น
:: มหาวิทยาลัยชินวัตร จัดโครงการ SIU Open Day : A Day of Warmth & Innovation
:: ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับนักศึกษาป.ตรี รอบพิเศษ ถึง 31 พ.ค.55
:: โครงการ Mini MBA in Brand Management ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: ม.กรุงเทพ เปิดรับสมัคร MBA-CV การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า
:: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัคร MBA
:: ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย คัดมอบทุน สำหรับชั้นปีที่ 2 - 4
:: มูลนิธิชิน โสภณพนิช ให้ทุน ป.ตรี แพทย์-พยาบาล
:: มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ทุนอุดหนุนผลงานการวิจัย
:: NIDA ให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียม
:: บริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
:: ม.อ. รับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับป.ตรี จำนวนมาก
:: มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับ บริหารธุรกิจ รุ่นที่ 7
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัคร ป.โท - เอก ประจำปี 2555
:: ม.รังสิต รับสมัครนศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2555 หลักสูตร ป.โท “จีนในระบบเศรษฐกิจโลก”
:: ว.นวัตกรรมสังคม ม.รังสิต รับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนอทางเลือก 5 คณะดัง พร้อมมอบทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท
:: สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น (รอบ ๒)
:: ม.หัวเฉียวรับสมัครนักศึกษา คัดเลือกรอบหลัง Admission
:: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขยายเวลารับสมัครป.ตรี-โท
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับป.โท ภาคพิเศษ
:: มจธ. เปิดรับ ป.โท-เอก ครั้งที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
:: มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับตรง ป.ตรี เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และระดับดุษฏีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ภาคพิเศษ
:: ม.รามรับบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 7
:: มร.คัดเรียนหลักสูตร รุ่นที่6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (วุฒิบัตรการศึกษาทางไกล)
:: มจธ.คัดเรียนภาคศึกษาที่ 2 (รอบ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
:: สกว.ให้ทุนวิจัย ป.โท ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ เปิดรับปริญญาเอกบริหารธุรกิจ
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษา (ภาคนอกเวลา)
:: วิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรนานาชาติธุรกิจการโรงแรม
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเรียน ป.ตรีหลักสูตรนานาชาติรอบ 2
:: ม.หอการค้าไทย เปิดหลักสูตร ปริญญาที่ 2 ภาษาจีน - ญี่ปุ่น
:: มสธ. เปิดรับป.ตรี ภาคฤดูร้อน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคร้อนปีการศึกษา 2555
:: ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัคร 2555 เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
:: มรภ.บุรีรัมย์ เปิดรับ ป.โท ภาคพิเศษ ประจำปี 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
:: สถาบันกันตนาเปิดรับสอบตรงรอบ 3 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับตรงวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) รอบ 3
:: มรภ.พระนคร เปิดรับ ป.โท ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2555
:: ธรรมศาสตร์เปิดรับภาคพิเศษ คัดเรียนป.ตรี 165 คน
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดเรียนเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ภาคพิเศษ
:: มรภ.บุรีรัมย์ รับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ประจำปี 2555 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
:: มรภ.นครปฐม เปิดรับ กศ.พป. ประจำปี 2555 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชน (กศ.พป.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับป.โทภาคปลาย ปี 2555
:: ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนดีปี 2555
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คัดเรียนป.ตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
:: สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. รับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2555
:: มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ ปริญญาโท ปริญญาเอกและประกาศนียบัตร รอบ 3
:: มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครปริญญาตรี ภาค 1
:: มหาวิทยาลัยพายัพ รับป.โทดุริยางคศาสตร์ สองภาษา
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับครั้งที่ 2 กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา คัดเรียนป.ตรี ภาคพิเศษ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
:: รับนักเรียน สพฐ.โรงเรียนดัง ใช้เกณฑ์น.ร.พื้นที่ 50% สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 50% โดยใช้วิธีจับสลาก
:: มรภ.ชัยภูมิ รับระบบโควตาพิเศษ 25 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปรกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบโควตาพิเศษ (ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ)
:: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยบูรพาคัดเรียน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน) เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2555
:: ธรรมศาสตร์เปิดรับภาคพิเศษ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และ
:: ม.รามคำแหง เปิดรับ ป.โท นิเทศศาสตร์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขา หรือผู้ที่กำลังศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับเรียนป.ตรีดิจิทัลมีเดีย รอบ 3
:: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คัดเรียนผู้ช่วยพยาบาล 100 คน
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเรียนป.ตรีโครงการพิเศษ -นานาชาติ
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับเรียนต่อป.ตรีภาคพิเศษการโรงแรมฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
:: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับ ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
:: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาวิธีรับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม จำนวน 913 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2555
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2555
:: บูรพาคัดเรียนป.โท-เอกด้านวิทย์กีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 12 คน
:: เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
:: ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาจากประเทศทั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท
:: มหาสารคามคัดเรียนป.ตรีวิศวะ 130 คน กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกศึกษาต่อระดัปริญญาตรีระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม
:: เกษตรศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
:: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่จบม.ปลายหรือเทียบเท่าที่สนใจเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
:: รับตรงป.ตรีการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสง กำลังรับสมัครนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่สนใจเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
:: วิศวะโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำลังเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
:: จุฬาลงกรณ์คัดคนเก่งกีฬา กำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา(แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ2)
:: มก.เปิดรับเด็กออทิสติก ศึกษาต่อป.ตรี 2 คณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเด็กออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เข้าศึกษา 2 คณะ ได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการพิเศา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
:: รับนักเรียนสพฐ.โรงเรียนดัง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 โดยมีสัดส่วนการรับนักเรียนในพื้นที่ 5 เปอร์เซ็นต์
:: มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ภาคพิเศษประจำ
:: มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
:: มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1
:: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตร 1
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)รอบที่ 3 โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
:: สถาบันกันตนา อบรมระยะสั้นด้านโทรทัศน์
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 120 คน
:: PIMรับเรียนหลักสูตรวิชาชีพนักวางระบบงาน สานต่อหลักสูตรในระดับปริญญาโทรองรับภาวะการขาดแคลนนักวางระบบงานในองค์กร
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาระบบในและนอกเวลาราชการระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ 2)รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555
:: มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว กำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 คณะหลายสาขาวิชา ประเภทรับตรงภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 710 คน
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่โครงการทายาทนักเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
:: หลักสูตรวิชาชีพนักวางระบบงาน PIM ได้รับการสนับสนุนจากภาคผู้ผลิตรายใหญ่บริษัทซีพี จำกัด (มหาชน) ซีพีออลล์ และสภาการนักการบัญชีแห่งประเทศไทยร่วมเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่
:: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(นานาชาติ)
:: งเรียนศรีวิกรม์ ตั้งกระบวนสู่การศึกษานานาชาติ โรงเรียนศรีวิกรม์ และโรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจจึงมีเป้าหมายในการนำธงศรีวิกรม์ไปสู่การพัฒนาปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและความเปลี่ยนแปลง
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตประเภทรับตรงแบบพิเศษรอบ 2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
:: หลักสูตร MPA NIDA สาขาการจัดการภาครัฐ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หรือ MPA ภาคพิเศษ
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2555
:: วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับตรงนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำทุกปี โดยคัดเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนที่วิทยาเขตองครักษ์และเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
:: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกผู้สนใจที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า เข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
:: แม่ฟ้าหลวงรับเรียนป.ตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
:: โครงการเพิ่มโอกาสฯมก.ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2555
:: เกษตรศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 140 คน
:: มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรงจัดสรรตามจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม
:: สถ.มธ. รับสมัคร ป.โท-เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ FACULTY OF ARCHITECTURE AND PLANNING THAMMASAT UNIVERSITY
:: ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนและนิสิตนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับรับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเรียต่อระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (โครงการบัณฑิตคณะ
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2)
:: ส.พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง กำลังรับสมัครนักศึกษาวิธีรับตรงระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์กำหนดรับสมัครรอบเพิ่มเติม
:: แม่ฟ้าหลวงรับโควตาพิเศษ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โครงการพิเศษ
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 120 คน
:: มหาวิทยาลัยฯแห่งปักกิ่ง รับนศ. มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเปิดศูนย์การสอนที่โรงเรียนอัสสัญพาณิชยการ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจที่มีวุฒิระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 รอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2555
:: สธ.รับนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ฺ 2555
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครนักศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
:: สธ.รับนักเรียนพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555(รอบที่ 2)
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะต่าง ๆ
:: มรภ.สวนดุสิตรับเรียนป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
:: โควตารับตรงม.เกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(นานาชาติ)โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
:: มหาวิทยาลัยบูรพารับพิเศษ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โควตาเครือญาตแพทย์แผนไทย
:: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 5 หลักสูตร กำหนดรับสมัครรอบที่ 1
:: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
:: สวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555จำนวน 120 คน
:: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 1
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 2 กลุ่ม
:: มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
:: มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรัุบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 240 คน
:: เกษตรศาสตร์สกลนคร โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
:: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน
:: ม.รังสิต เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2555 โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 พฤษภาคม 2555
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน รับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี ตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 6 คณะ
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผู้ที่มีความสามารถทางการกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2555
:: โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังจะทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยวิธีรับตรง
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจหลักสูตรโครงการวิศวกรรมศาสตร์และ
:: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์
:: สาวิกขาสิกขาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถานเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปริญญาโท- ปริญญาตรีสาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต (ภาคพิเศษ)
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 3
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 500 คน
:: มอ.เปิดรับนักศึกษาป.ตรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ผลการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555
:: จุฬาฯรับเรียนสถาปัตย์ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
:: มหิดลรับเรียนปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
:: จุฬาลงกรณ์รับเรียนนิเทศศาสตร์ฺ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
:: วิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
:: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากรับสมัครระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 จำนวน 100 คน ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 13 มกราคม 2555
:: สถาบันการศึกษาทางไกล ขยายเวลารับสมัคร 5 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
:: จุฬาคัดเรียนหลักสูตรอินเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 200 คน
:: โรงเรียนสัตยาไสเปิดรับนร. สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555
:: สพฐ.กำหนดวันรับสมัครนักเรียน การรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้ปรับให้สอดคล้องตามกำหนดเลื่อนสอบ O-NET ส่งผลให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 เลื่อนเปิดเป็นวันที่ 23 พฤษภาคม
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับเทียบโอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตปริญญาตรีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคณะฯเปิดรับเองหลักสูตรบัญชีบัญฑิต(บช.บ.)
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาในระบบพิเศษ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 2,345 คน
:: จุฬาลงกรณ์ฯรับภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
:: สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. เปิดรับสมัคร ป.โท ประจำ 2555
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2555
:: จุฬาลงกรณ์รับเรียนนิเทศฯ จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)คณะนิเทศศาสตร์
:: จุฬาลงกรณ์ฯรับเรียนบัญชี กำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
:: มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1
:: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขุมชน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 938 คน
:: สำนักงานก.พ.คัดมอบ 43ทุน ทุนรัฐบาลที่สำนักงานก.พ.จัดสรรให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
:: วิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกผู้ที่สนใจและจบปริญญาตรี เข้่าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 100 คน
:: กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับนักเรียนจ่าทหารเรือปี55
:: จุฬาฯคัดต่อปริญญาตรี จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะุอักษรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
:: มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรเพื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จากสถาบันพระบรมราชชนก
:: สมาคมฝรั่งเศสรับนศ. สมัครนักเรียนใหม่ (ไม่เคยเรียนมาก่อน)สอนเน้นหลักสูตรที่หลากหลายนำไปใช้ได้จริง
:: มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ และดนตรีไทย(โครงการทับทิมสยาม)
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 5 ปี)
:: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี)
:: จุฬาลงกรณ์รับตรงนิสิต จะเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ใช้เวลาศึกษา 5 ปี)สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทำการเปิดรับสมัคครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
:: จุฬาลงกรณ์รับป.ตรี จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต(นอกเวลาราชการ)
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่นคัดเรียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2555
:: มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมรับสมัครระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2554 เปลี่ยนเป็นรับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2554ถึงวันที่ 15 มกราคม 2555
:: มทร.พระนคร ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบตรง นักศึกษาใหม่รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 29 คน
:: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ขยายเป็นรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2555 โรงเรียนคัดเลือกและสมัครให้นักเรียนได้ทางเวบไซต์ http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_moral/
:: มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี การเทียบโอนผลการเรียนในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
:: วท.ไออาร์พีซีรับเทียบโอน มหาวิทยาลัยบูรพากำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป(4 ปี
:: สจล.รับตรง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบรับตรง
:: สจล.รับโควตาวิทยาศาสตร์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: สจล.รับโควตาโอลิมปิก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: โควตาเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
:: พระจอมเกล้าพระนครเหนือรับตรง มจพ. วิทยาเขตระยอง จังหวัดระยองเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
:: มจพ.รับตรงปี55 กำลังเปิดรับสมัครผุ้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คัดเป็นนักสึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี
: