ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การศึกษาวันนี้: : ในประเทศ
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ
:: สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า
:: มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
:: บริษัทโตชิบา ประเทศไทย จัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ชิงทุนการศึกษา
:: สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ปีงบประมาณ 2557
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คัดมอบ 80 ทุนปริญญาตรี
:: กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
:: บริษัท นันทวัน จำกัด มอบทุนการศึกษาไทย โอบายาชิ 5 ทุน
:: สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครนักเรียน แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ
:: สถาบันพระบรมราชชนก คัดเลือกข้าราชการรับทุนพัฒนาอาจารย์ รวม 59 ทุน
:: กระทรวงพาณิชย์ ประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา
:: มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 ทุน
:: แบรนด์ให้ทุนวิจัยทางสมอง มอบทุนสนับสนุนนักวิจัยไทย 500,000 บาท
:: วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย มอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี
:: ทุนมูลนิธิเอสซีจี มอบให้นักเรียนระดับ ม.1 -ปริญญาตรี
:: สำนักงานประกันสังคม ให้ทุนการศึกษาแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง
:: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมทุนการศึกษา
:: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มอบทุนการศึกษาภายในประเทศ
:: โครงการพัฒนานักวิจัย (พวอ.) สนับสนุนทุนการวิจัย ปริญญาเอก รอบ 2
:: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ
:: โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน ประกาศนียบัตร และบัตรทุนการศึกษา
:: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครพร้อมมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
:: ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์-เภสัชศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนแจ้งเกิดปีการศึกษา 2556
:: ศูนย์ซีมีโออินโนเทค รับสมัครประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล
:: บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มอบทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
:: มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ทุนเรียนฟรี อบรมหลักสูตร
:: โครงการประกวดโฆษณาสั้น ชิงโล่รางวัล ทุนการศึกษา และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
:: มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนบัณฑิตเรียนดี ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: ทุนไทยบริดสโตน ชิงทุนการศึกษาโครงการ “Young Gen. for Greening Thailand”
:: โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับสมัครรอบ 2 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มอบทุนระดับปริญญาตรี ในคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
:: กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มอบทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โครงการทุนผู้ช่วยสอน
:: มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษาระดับมัธยม ทั้งสายสามัญ-สายอาชีพ
:: มูลนิธิ The Goi Peace Foundation จัดการประกวดเรียงความนานาชาติระดับเยาวชน
:: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาโครงการนักกีฬาช้างเผือก พร้อมทุนการศึกษา
:: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2
:: ทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ฯ สนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ 50 ทุน
:: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ทุน และปริญญาโท 4 ทุน
:: ประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุน ระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี
:: โครงการทุนระดับมัธยมศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร
:: สำนักงานประกันสังคม ให้ทุนการศึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
:: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มอบทุนการศึกษาแก่ผู้สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประกาศให้ 80 ทุน ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา รวม 240 ทุน
:: วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดสรรทุนปริญญาตรี ศึกษาต่อสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
:: โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2556
:: เรียงความภาษาอังกฤษ ชิงโล่และเงินรางวัล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
:: บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครนักศึกษาทุนรัตนมงคล โควตาเรียนดี-กิจกรรมเด่น จำนวน 10 ทุน
:: ทุนตุลาการศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
:: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมคัดมอบทุนการศึกษา
:: มูลนิธิ SCG มอบทุนการศึกษา เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษา ระดับ ม. 3 ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป จำนวน 500 ทุน
:: ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก จำนวนรวม 60 ทุน
:: โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อสอบชิงทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี
:: ทุนการศึกษาเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน
:: ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภททุนปกติและประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่างสกว. และมหาวิทยาลัย สำหรับปีงบประมาณ 2557
:: มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยให้ทุนการศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
:: ทุนวงออเคสตราเยาวชน รับสมัครโครงการทุนดนตรี ประเภท เชลโล (Cello) และดับเบิ้ลเบส (Double bass)
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจาก(อบต.) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556
:: ทุนมูลนิธิเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (รอบสอง) สำหรับสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
:: ทุนโครงการครู สควค. สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาในประเทศระดับปริญญาโททางการศึกษา จำนวน 554 ทุน
:: ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ขยายการให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2556-57
:: มูลนิธิจีอี ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 จนสำเร็จปริญญาตรี
:: สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล 82 ทุน
:: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ทุนวิจัย อุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสรรเงินทุนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรและทุนให้เปล่าสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในเวลาภาคปกติ
:: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
:: สถาบันภาษา Language@Click มอบทุนการศึกษาค่ายฤดูร้อนฟรีแก่ครูสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์
:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาเอก (ทุน คปก) สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์
:: สถาบันกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ) เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 รับทุนการศึกษา ประจำปี 2556
:: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
:: วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เปิดรับสมัครเข้ารับทุน “โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกอนุปริญญาสู่บัณฑิต” ครั้งที่ 4
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล มอบทุนเรียนฟรี ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน
:: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักกีฬาทุน
:: มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ให้ทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ปี 2556
:: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง ตามโครงการเพชรนนทรี ปีการศึกษา 2556 ผู้มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษา
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์
:: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
:: ประกวดเขียนจดหมายชิงทุน ในหัวข้อ
:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สอบชิงทุนการศึกษาเพชรรำเพยล้านนา
:: ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2555
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556
:: ทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสร กำหนดให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555/2556
:: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
:: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
:: วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
:: ขยายเวลาสมัครทุน พวอ. ปริญญาโท รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม: พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 (RRI Grants-MAG) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ทำงานวิจัยกับภาคเอกชน ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
:: ทุน 1 อำเภอขยายเป็น 2 ทุน 1 อำเภอ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556
:: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
:: ทุนบุตรทหารผ่านศึก จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 เพื่อดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษา
:: ทุนพัชรกิติยาภา รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทสอบคัดเลือกในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาสในปีการศึกษา 2556
:: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษาปีต่อปี
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขยายเวลารับสมัครทุนวไลยอลงกรณ์ เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์
:: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปี 2555 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
:: สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครทุนวิจัย สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง เข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
:: ทุนเรียนดี จังหวัดมหาสารคาม โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเรียนดีแต่ประสบปัญหาครอบครัวยากจน
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ เปิดสมัครสอบขอรับทุนการศึกษาจากบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
:: ทุนการศึกษาโตชิบา โครงการทุนการศึกษา
:: โครงการเยาวชนยูซีอี เปิดรับสมัครเยาวชนสอบชิงทุน ร่วมโครงการช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ 2556
:: มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท
:: มหาวิทยาลัยบูรพา มอบทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสาธารณะ
:: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2556
:: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัคร"กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี
:: สสวท. เชิญชวนสมัครขอรับทุน สควค ชิงทุนพรีเมียม-ซุปเปอร์พรีเมียม ประจำปี ‘56
:: วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง และสาขาธุรกิจบันเทิง
:: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รับสมัครนักวิจัยหรือนักวิการด้านการเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ
:: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนนักกีฬา
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2556
:: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดมอบทุนภูมิพล ประจำปี 2555
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนการศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์
:: สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย มอบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครโครงการคัดเลือกประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ
:: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก
:: บริษัท สเต็ดเล่อร์ ประกวดวาดภาพชิงทุน โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ “ไทย-เยอรมัน...ที่ฉันฝัน”
:: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ พร้อมมอบทุนในปีการศึกษา 2556
:: มูลนิธิพูนพลังให้ทุนอาชีวศึกษา สนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน
:: หอการค้าญี่ปุ่นให้ทุนป.ตรี-โท ทุกสาขาวิชา และโดยเฉพาะสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม
:: ทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
:: เชลมอบทุนโครงการวิจัย นสนับสนุนโครงการวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
:: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 ทุน
:: ทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการเพชรสนามจันทร์
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
:: มหาวิทยาลัยพายัพ ทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 ทุน
:: ทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม รับสมัครข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท ปี 2556 จำนวน 200 ทุน
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวด ดนตรีระดับอุดมศึกษา IMAGINE AWARDS ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา
:: มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย
:: สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Policy Studies จำนวน 2 ทุน ณ มหาวิทยาลัย Nanzan นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
:: สสวท. คัดเลือกเข้ารับทุน มอบทุนปริญญาโททางการศึกษา แบบประกันการมีงานทํา
:: ทุนการศึกษาทีโอที ประกวดวิดีทัศน์สั้น (Clip) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในโครงการ TOT Green IT ตอน “ล้างพิษให้โลกสวย” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 1 แสนบาท
:: ฟูจิตสึ มอบทุนการศึกษาด้านการจัดการให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 18 ประเทศ
:: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง UTCC - Gold ในหลักสูตรปกติ 4 ปีการศึกษา และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา
:: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556
:: สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ ชิงทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
:: ฟูจิตสึมอบทุนการศึกษาด้านการจัดการ
:: มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มอบทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษระดับปริญญาตรี
:: ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์ มูลนิธิ คุณแม่ จินตนา ธนงลงกรณ์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
:: คัดเลือก/สรรหาครู จำนวน 6 คน และนักเรียน 30 คน เข้าร่วมโครงการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556
:: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555
:: ทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 50 ทุน
:: ทุนการศึกษาวิจัยปริญญาโท/เอก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2555
:: พยาบาลสภากาชาดไทย คัดนักเรียนม.ปลายรับทุน 90 คน
:: ม.หอการค้าไทย มอบทุนรัตนมงคล 265 ทุน
:: ว.บริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ เปิดรับคัดมอบทุน
:: ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับ ป.โท ส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร
:: วิศวะฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร คัดมอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี ประจำปี 2556
:: มูลนิธิตั้งเซ็กกิม คัดมอบทุนสนับสนุน ป.ตรี
:: ทุนโครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2555 จำนวน 10 สาขา
:: ทุนมูลนิธิ นิวัตไกรฤกษ์ คัดมอบนักศึกษาขาดแคลน
:: มธ. รับสมัคร นศ. ป.ตรี รับทุนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
:: นิด้า แจกทุนเรียนต่อ ป.โท สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน
:: ก.พ. มอบทุนอบรมต่างประเทศ เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
:: ม.ศิลปากร แจกทุน คนเก่ง วิทย์-คณิตย์ เรียนต่อป.ตรี
:: ทุนวิจัยด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ทุนวิจัยจำนวนเงินสูงสุด 150,000 บาทเพื่อทำการวิจัยภายในเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ปี
:: ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
:: มหาวิทยาลัยศิลปากรมอบทุน ทุนการศึกษาสําหรับโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
:: มข.มอบทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา สามารถขอรับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
:: ทุนการศึกษากองทัพเรือ
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คัดมอบทุนป.โท-เอก
:: มข.มอบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
:: สถาบันหุ่นยนต์ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุน 20 ทุน
:: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) ให้ทุน วิจัย ด้านพลาสมาลิวเคลียร์ ฟิวชัน
:: ว.ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล มอบทุน ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปี
:: คณะดุริยางศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ให้ทุนด้านดนตรี
:: ทุน อบจ. ราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสเพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
:: โครงการทุนพฤกษา ครั้งที่ 11 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประกาศรับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนพฤกษา" ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2555
:: รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย เปิดให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2555/2556
:: บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น คัดมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
:: ม.หอการค้าไทย คัดมอบ ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
:: “ลอรีอัล” คัดมอบ 5 ทุน โครงการ “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2555
:: ทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในหลักสูตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
:: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คัดทุนในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
:: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร คัดรับทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
:: ทุนผู้ช่วยวิจัยม.แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษารับทุนผู้ช่วยวิจัยจำนวน 5 ทุน
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คัดนักเรียนทุนป.โท-เอก
:: ทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2555
:: บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี
:: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนเรียนดีระดับป.ตรี
:: test test
:: 29 ทุนสท.คัดมอบเยาวชนไทย กำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 จำนวน 29 ทุน
:: ทุนเรียนทันตสาธารณสุข กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดลือกบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) โครงการร่วมผลิต
:: ทุนธนาคารกรุงไทยคัดเรียนป.โท คัดมอบ 15 ทุนในและต่างประเทศ
:: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
:: ทุนธนาคารกรุงไทยคัดเรียนป.โท ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทั่วไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ
:: ทุนวิจัยแกนนำมอบ 20 ล้าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ
:: ทุนศิลปกรรมประเภทประติมากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์ มูลนิธิร่มฉัตร และกรมศิลปากร จัดโครงการประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1
:: 150 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
:: มหาวิทยาลัยบูรพาคัดมอบ 10 ทุน โครงการต้นกล้าอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครเพื่ดคัดเลือกมอบทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
:: 500 ทุน Young Professional Retailer รอบ 2 ทุนสำหรับนักเรียนที่จบม.6 และระดับปวช.,ปวส. ที่สนใจทั่วประเทศที่มีความสนใจเป็นนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการฯ
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับรอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
:: ทุนเสริมโอกาสระดับป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกให้ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยที่ผ่านมา
:: 500 ทุน Young Professional Retailer ทุนสำหรับนักเรียนที่จบม.6 และระดับปวช.,ปวส. ที่สนใจทั่วประเทศที่มีความสนใจเป็นนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในมหาวิทยาลัย
:: UTCC เปิดให้ทุน “ทายาทธุรกิจSME” เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 “ทุนทายาทธุรกิจ SME” ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
:: ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50 ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
:: ทุนการศึกษา Tollway Smart Way เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาวสำหรับนักศึกษาที่ยากจน
:: ทุนสำนักงานก.พ.ต่อต่างประเทศ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีการตอบรับเข้าศึกษาในต่างประเทศ(ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
:: ทุนโครงการช้างเผือกอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรง ทุกปีการศึกษามีทุนสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในชั้นปีที่ 2
:: ทุนมัธยมฯมาเลเซีย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2555 จำนวน 60 ทุน
:: ทุนเซียร์ก้าคัดมอบป.โท-เอก ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ (เซียร์ก้า)ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
:: ทุนอาเซียนจีน สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไปร่วมประชุมปฏิบัติการและเรียนรู้วัฒนธรรม
:: โครงการทุนรัฐบาลเพื่อเด็กไทย ที่เรียนดี แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จากเดิมปิดรับสมัครวันที่ 31
:: ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุน ม. ปลาย) เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555
:: ทุนอบรมภาษาและศิลปะ สถานเอกอัครราชทูตอินโดฯ เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนอบรมด้านภาษาและศิลปะของอินโดนีเซีย
:: คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 55
:: ทุนดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ รางวัลกองทุนดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ จัดตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเป็นบุคลากรที่ตั้งใจทำความดี
:: มหาวิทยาลัยรามคำแหง คัดมอบทุนกว่า 10 ล้านบาท
:: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการทุนประกายเพชร เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถโดดเด่น และมีความประพฤติดี เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า
:: มหาวิทยาลัยบูรพารับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์แบบรับตรง(Direct Admissions)
:: ทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย 21 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
:: ม.รังสิต มอบทุน “ต้นกล้าไบโอเทค” ประจำปี 2555 มอบทุนเรียนดีตลอดหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรต่อเนื่องจนจบปริญญาโท (5 ปี) แก่นักเรียน ม.ปลาย และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 10 ทุน
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการสืบสานภาษาไทยด้วยวิธีพิเศษ
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัคร นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ผลการเรียน 3.60 และ นักเรียนที่ได้รับทุน
:: ทุน 7-ELEVN
:: มอ.คัดนักศึกษาไทยจว.ชายแดน สถาบันที่รับเข้าศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:: ทุนก.พ.เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555 จำนวน 20 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม
:: ทุนรัฐบาล 1 อำเภอ 1 ทุน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดึ แต่มีรายได้น้อย
:: ทุนรัฐบาล 1 อำเภอ 1 ทุน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดึ แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1อำเภอ 1ทุน
:: ทุนศึกษาต่ออาเซียน สถาบันอุดมศึกษาลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้
:: ปตท. มอบทุนการศึกษา ปตท.มอบทุนการศึกษา กว่า 6 ล้านบาท ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 แล้วทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2554
:: ศธ.คัดส่งนร.ไทยรับทุน35 ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการฟื้นโครงการคัดเลือกนักเรียนในภูมิภาคเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศอีกคครั้ง หลังจากประสบปัญหาทางการเมือง
:: ทุนนักกีฬาดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มจำนวนการรับเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)
:: ทุนเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครประเภทรับตรง เพื่อคัดเลือกทุนนิสิตโครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 250 คน
:: ทุนช้างเผือกพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 5 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
:: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ทุน
:: ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา สำนักงานก.พ.กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2555
:: ทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงาก.พ.กำบัวเปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2555
:: ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของรัฐบาล ประจำปี 2555(ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) จำนวน 24 ทุน
:: ทุนโครงการเพชรนนทรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนโครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
:: ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมUSA กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังเปิดโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
:: ทุนด้านวิทย์ฯม.วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันที่จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับปีการศึกษา 2555
:: ทุนพยาบาล 4 โครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 โครงการ
:: จุฬาลงกรณ์ฯรับตรงแบบพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 3 คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554
:: ทุนเรียนคณะวิทยาศาสตร์ นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 จำนวน 25 คน
:: มพ.รับนักเรียนสาธิต กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4
:: ทุนโควตาเรียนดี การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: ทุนเพชรสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ และหลักสูตร 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: ทุนรัตนมงคลขยายเวลา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ ที่มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
:: ทุนรัตนมงคล คัดมอบผู้เรียนดี 265 ทุน
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคามรับสมัครเพื่อคัดเลือกมอบทุนระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(6 ปี
:: ม.บูรพาคัดมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุนการศึกษา
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักเรียนระดับปริญญาตรีพร้อมทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักเรียนนักศึกษาผู้มึความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพร้อมมอบทุนด้านดนตรี-ศิลปะ
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงพร้อมมอบทุนด้านเภสัชฯ
:: มหาวิทยาลัยพายัพคัดมอบ มอบทุนเรียนฟรี ทุนหอพักฟรี สำหรับนักเรียนจากทั่วประเทศที่สนใจเรียนมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2555 จำนวน39 ทุนทุนหอพักฟรี 100 ทุน รวม 139 ทุน
:: สถาบันฯไทย-ญี่ปุ่น เปิดหลักสูตรมิติใหม่ 2 สาขาวิชา เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554
:: 27 ทุนการศึกษาทปอ./สอท.สร้างสรรค์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดมบอทุนจำนวน 27 ทุนทุนละ 30,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 การมอบ
:: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจและมีความสามารถเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบสอบตรงโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555 หลายคณะ
:: ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต ขยายเวลาการรับสมัครจากตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
:: มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุน โครงการ “84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ใน
:: มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผุ้จบระดับปวส.หรือเทียบเท่า เข้าเรียนระดับปริญญาตรีเทีบบเรียน 2 ปี
:: ทุนเล่ีาเรียนหลวง เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน ในปีการศึกษา 2555 สำหรับไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเท่ากับระยะเวลา
:: ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดไว้เป็นส่วนกลาง ประจำปี 2555 จำนวน 5 ทุน
:: ทุนระดับมัธยมฯตอนปลาย เป็นทุนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)จำนวน 4 ทุน
:: ทุนก.พ.จัดให้กระทรวงวิทย์ กำลังเปิดรับสมัตรเพื่อสอบคัดเลือกผู้ที่สนใจรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 ทุน
:: ทุนไทยพัฒน์ สำนักงานก.พ.กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจสอบแข่งชันรับทุนไทยพัฒน์ ประจำปี 2555 จำนวน 16 ทุน(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
:: 3 ทุนก.พ.รัฐบาลจัดส่งไปเรียนนอก สำนักงานตณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2555 จำนวน 3 ทุน
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 รวม 14 คณะ
:: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 7)
:: ทุนเรียนดี ทุนเรียนดี และทุนโครงการสำรวจโลก eLishtening มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
:: ทุนมทส.เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนานี สนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยการพัฒนากำลังคน และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
:: ทุนรัตนมงคล รับ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 265 ทุนต่อปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดีได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ไม่เพียงเท่านี้ยังได้เพิ่มทุนหลักสูตรภาษาอังกฤษอีก10ทุนเป็นปีแรกเช่นกัน
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554 พร้อมคัดมอบทุนสนับสนุน ทั้งประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษและทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจและมีทักษะในทางคณิตศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยศิลปากรคัดรับทุน กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุนโครงการพสวท. ประจำปีการศึกษา 2555รับจำนวน 9 คน
:: ทุนเพชรพระจอมเกล้า รับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษา “ทุนเพชร พระจอมเกล้า” สำหรับผู้มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น ปีละประมาณ 112 ทุน
:: มหาวิทยาลัยมหิดลสอบตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบัตร
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
:: 300 ทุนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก (รุ่นที่ 4)
:: มหิดลคัดมอบทุนศรีตรังทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ให้ทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี และ ป.เอก รับ นร.ชั้น ม.6 ทั่วประเทศประจำ ปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา และสร้างความเป็นผู้นำในระดับกีฬามหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักกีฬาทีมชาติได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
:: 100ทุน พสวท.รับม.3 เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
:: ทุนพสวท.เรียนวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีศักยภาพพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 คน
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์
:: มหาวิทยาลัยศิลปากรมอบทุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอบรับตรงคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
:: ทุนโครงการลูกพระราชบิดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำการรับตรงนักเรียนเพื่อศึกษาในคณะฯ โครงการลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2555
:: มอ.คัดมอบทุนเรียนพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเปิดรับสมัครบุคคลที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิค
:: ทุนมงคลสุข โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อทำการสอบตรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้
:: ทุนเต็มจำนวนระดับป.เอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศ ทั้งทุนเต็มจำนวนและุทุนบางส่วน
:: มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(โครงการต้นกล้าอาจารย์) เพื่อเพิ่มปริมาณอาจารย์เฉพาะด้าน
:: สนับสนุนคนพิการศึกษาต่างประเทศ ข้าราชการที่มีผลการเรียนดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไปศึกษาต่อระดับส งขั้นในต่างประเทศ ประจำปี 2554 จำนวน 5 ทุน
:: ทุนก.พ.พัฒนาข้าราชการ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2554 เพื่อสนับสนุนการศึกษาคนพิการ(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
:: มูลนิธิโทเร คัดมอบทุนวิจัย นักวิจัยที่กำลังค้นคว้า หรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
:: ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต มูลนิธิดำรงชัยธรรมเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศเพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนเรียนจบในระดับปริญญาตรี สำหรับเยาวชนไทยที่ขาดแคลน เรียนดี
:: ทุนเรียนวิทย์โรงเรียนดัง “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของ
:: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2554 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
:: ทุนการศึกษามอ.ปัตตานี รับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมมอบจำนวน 250 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554
:: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ร่วมกับโครงการรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดมอบทุนเรียนแพทย์ปี 2555
:: ทุนการศึกษาโครงการช้างเผือก กำลังเปิดรับตรงโดยไม่ต้องสอบข้อเขียนสำหรับนักเรียนที่สนใจและเป็นกลุ่มนักเรียนผลการเรียนดีเด่นในภาคใต้
:: ทุนเรียนวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่สนใจเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการลูกพระบิดา 2
:: ทุน YFU คัดมอบไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม YFU (Youth For Understanding International Exchange) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุน YFU รุ่นที่ 15
:: ทุน API คัดมอบปี 55-56 กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจรับทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย(ทุน API)ประเภททุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส
:: มทส. เปิดสอบโควตาดนตรีและนาฎศิลป์ รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบข้อเชียนโควตาดนตรีและนาฎศิลป์
:: มทส. เปิดรับสมัครโควตา สอวน. กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศประเภทโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ฯ
:: มทส. เปิดรับโควตานักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศประเภทโควตานักกีฬา
:: มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอบแรก สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอร์ลิเมอร์ ,สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทตโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกราม มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังรับสมัคร
:: มทส. เปิดรับสมัครสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา และรับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
:: ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำลังรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: ทุนเทสโก โลตัสมอบ46 ทุน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยรับมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2554 จำนวน 46 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31
:: ทุนนานมีคัดมอบ 100 ทุน มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) เปิดโอกาสด้านการศึกษาสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาจำนวน 100 ทุน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
:: ขอนแก่นคัดมอบทุนCPIRP มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 รับตรงโดยวิธีพิเศษ
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่นคัดมอบทุน ODOD คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
:: ทุนระดับปริญญาตรี สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย และรัฐบาลบราซิลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยอายุระหว่าง 18–23 ปี เข้าร่วมในโครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
:: 112 ทุนพัฒนาข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.กำลังเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกรัยทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2554
:: ทุนเรียนแพทย์มีเงินเดือน จุฬาฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ร่วมกับโครงการรับตรง
:: ทุนโครงการ KNOWLEDGE NO LIMIT! บริษัท เรียนรู้ไร้ขีด จำกัด ชวนคนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี ส่งไอเดียแผนธุรกิจมาชิงทุนการศึกษา ง่ายๆ เพียงรวมสมองกับเพื่อนๆ (
:: ทุนเพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพมหานครจัดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2554
:: ทุนเรียนหลักสูตรระยะสั้น ทุนการศึกษาจากโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ประจำปี 2554
:: จุฬาฯ มอบ 20 ทุนเรียนต่อป.ตรีวิทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555 จำนวน 340 คน
:: ทุนเอเอฟเอส รุ่นที่ 51 กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 51 พ.ศ.2555-2556
:: จุฬาฯคัดมอบทุนภาษาไทย นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 15 ทุน
:: ทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย คัดเลือกนักเรียนเข่าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555
:: ทุนผู้นำเยาวชนฮิตาชิ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2554
:: ทุนเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อนักเรียนชายแดนใต้ฯ คัดนิสิตรับทุนผ่าน การรับตรง(แบบพิเศษ)หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 4 ทุน คัดเลือกเป็นนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
:: ทุนจุฬาฯ คัดมอบ ทุนคณะสหเวชศาสตร์จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ คัดนิสิตรับทุนผ่าน การรับตรง(แบบพิเศษ)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
:: ทุนDADA ปีการศึกษา 2012/2013 สาธารณรัฐเยอรมนี (ดี เอ เอ ดี) มอบทุนการศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท 40 สาขาและปริญญาเอก 3 สาขา รวม 43 สาขา
:: 125 ทุนจุฬาฯ-ชนบท ปี ๆ ละ 125 ทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่จุฬาฯ-ชนบท 117 ทุน ทุนจุฬาฯ-ชนบท-ปอเนาะ 8 ทุน รวม 125 ทุนในปีการศึกษา 2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-30 มิถุนายน 2554
:: มธ.มอบปริญญาเอกภายในประเทศ ให้ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 ทุน
:: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ฟรีหน่วยกิต ทั้งนี้ยังเปิดให้แสดงความจำนงขอรับทุน โดยยืนใบสมัครให้คณะกรรมการพิจารณาชณะสมัครเข้าเรียนได้ด้วย กำหนดรับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม
:: สำนักงาน ก.พ. ก.พ.กำลังรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์
:: สำนักงาน ก.พ. คัดมอบทุนพัฒนาข้าราชการ
:: ก.พ.คัดมอบทุนรัฐบาล 2 ทุนศึกษาต่อประเทศจีน
:: ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ มอบทุนนร.ชายแดนภาคใต้
:: ทุนสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ก.พ.คัดมอบ 36 ทุน
:: มหาวิทยาลัยเกษตรสกลฯ คัดเรียนป.ตรี 20 ทุน
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนผู้ได้ทุนส่วนท้องถิ่นต่อป.ตรี ผลการเรียน 3.00 โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2554
:: ทุนเรียนพยาบาลในประเทศ มธ.คัดมอบระดับปริญญาเอก ประจำปี สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 ทุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
:: ทุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขยายเวลาคัดมอบทุนเรียนต่อต่างประเทศสนใจพิมพ์ใบสมัครได้จาก http://www.dmf.go.th กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแนบหลักฐานการสมัคร สมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น
:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนผู้ได้ทุนส่วนท้องถิ่นต่อป.ตรี โดยวิธีพิเศษ ผลการเรียน 3.00 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2554
:: ทุนกสทช.คัดมอบระดับปริญญาเอก ศึกษาที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศ 1 ทุน ปีการศึกษา 2554
:: ทุนปริญญาโทม.บูรพา คัดเรียนเงินเดือน 6,000 บาท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิค และหลักสูตรปรัขญาดุษฎีบัณฑิค ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2554
:: ทุนการศึกษาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นั้นกำลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีทังไทย สากล และการแสดงเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
:: ม.เอเชียนมอบทุนป.ตรี-โท ตามโครงการ “เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 84 ทุนการศึกษา” ขึ้น ซึ่งเป็นการให้ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ ม.เอเชียนใน 3 คณะ
:: ทุนสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษา เป็นลักษณะทุน ให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554
:: ทุนโครงการช้างเผือก ม.บูรพารับรอบ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จำนวน 50 ทุนการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2554
:: ทุนสควค.คัดมอบเรียนวุฒิครูวิทย์-คณิตฯ-คอมพ์ ทั่วประเทศ 580 คน พร้อมเงินเดือนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2554
:: ว.พยาบาลตำรวจรับ 70 คน จบม.6 เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ทั้งชายและหญิงจำนวน 70 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554
:: ศิริราชรับนักเรียนผช.พยาบาล ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 150 คน เป็นหญิง 130 คน ชาย 20 คน รับสมัครด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2554
:: ทุนปริญญาโท-เอกพยาบาล ม.บูรพาคัดมอบพร้อมเงินเดือนตามโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 7 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554
:: ม.บุรพาคัดมอบ 50 ทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2554
:: ม.รังสิต มอบทุนต้นกล้าไบโอเทค หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรต่อเนื่องจนจบปริญญาโท (5 ปี) แก่นักเรียน ม.ปลาย และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
:: 10 ทุนก.พ. สำหรับนักบริหารระดับกลาง ไปอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554
:: 20 ทุนก.พ. เพื่อพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดทุนเรียนปริญญาโทวิศวะ ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 พร้อมมีทุนการศึกษาให้
:: ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดมอบหลักสูครศิลปกรรม โครงการเพชรพระพิฆเนศวร ปีการศึกษา 2554 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
:: สจล.มอบทุนเทคโนสารสนเทศ โครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญษตรีแบบก้่าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
:: 10 ทุนก.พ.สำหรับผู้บริหารระดับสูง ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554
:: ทุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระดับปริญญาโทสาขาธรณีวิทยา ประเทศ สหรัฐอเมริกา ,สหราชอาณาจักร, แคนาดา ,ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์แก่นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 1 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554
:: ทุนรัฐบาลคูเวต ระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2554-2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
:: ทุนเรียนเทคโนฯฐานวิทย์คัดมอบ 30 ทุน โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี) จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน
:: มจธ.มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวนเงินทุนการศึกษาตั้งแต่ 4,000 – 25,000 บาท โดยระบุต้องเป็นนักศึกษาปัจจุับันและเข้าร่วมกิจกรรมหาวิทยาลัยสม่ำเสมอ
:: ทุนอบรมก.พ. เตรียมนักบริหารระดับสูง ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554
:: ม.รังสิต รับนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ประจำปี 2554 เปิดรับสมัครวันที่ 17 มกราคม 2554 -15 เมษายน 2554
:: คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คัดมอบทุนให้นักศึกษาใหม่ปี 2555 ใน 8 สาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554
:: ม.เชียงใหม่คัดล่วงหน้า โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรโดยมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2553 ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554
:: ม.กรุงเทพมอบทุนระดับ ป.โท-ป.เอกต่างแดน แก่บุคคลทั่วไปประจำปีการศึกษา 2553 โดยทุนการศึกษาที่ได้กำหนดการให้ความสนับสนุนมีอยู่ด้วยกันถึง 10 คณะ จำนวน 30 ทุน
:: ทุนโครงการช้างเผือก คัดเรียนคณะวิทย์ที่ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 11 สาขาวิชา ๆ ละ 20 คนรวม 220 คน ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซค์ www.sci.buu.ac.th
:: ทุน UWC คัดเรียนอังกฤษ เหมาะกับนักเรียนม.ปลาย โดยมีค่าใช้จ่ายสมทบ เช่น คอสตาริกา ,ฮ่องกง ,สหราชอาณาจักร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
:: ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท คัดเรียนประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ได้รับทุนการศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554
:: ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม คัดมอบผู้มีความสามารถด้านกีฬา มีผลการเรียนดี ละเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
:: สวธ.ประกาศรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยฯ คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี สามารถอ่านโน้ตเพลงและเล่นดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่ง
:: ทุนเรียนฟรีมีเงินเดือนแดนกิมจิ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย Hannam เป็นเวลา 5 ปี(รวมหลักสูตรเกาหลีเป็นเวลา 1 ปี)ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2554
:: ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ คัดเรียนระยะสั้นที่ออสเตรีย
:: ทุนรัฐบาลคัดเรียนประเทศจีน ระดับปริญญาเอก 2 ทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2554
:: ก.พ. มอบ 23 ทุน ทุนบุคคลทัวไประดับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2554
:: ทุนสำนักงาน ก.พ. จำนวน 53 ทุน คัดมอบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระดับป.โท-เอก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2554
:: 24 ทุนพัฒนาประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 24 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2554
:: ทุนสถาบันพระบรมราชชนก ก.พ.ทำการคัดมอบ 3 ทุน ประจำปี 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2554
:: ทุนกระทรวงวิทย์ ก.พ.ผู้คัดมอบบ 55 ทุน
:: ทุนระดับปริญญาโท-เอก ก.พ.คัดมอบ 21 ทุน
:: มหาวิทยาลัยรังสิต คัดมอบทุนความสามารถด้านกีฬา ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
:: 6 ทุนเรียนม.ปลายที่อเมริกา คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมนานาชาติ โรงเรียน EF International Academy ในอังกฤษและอเมริกามูลค่า 50 เปอร์เซนต์ของหลักสูตรในระยะเวลา 2 ปี
:: มหาวิทยาลัยมหิดลคัดมอบ 60 ทุน ระดับปริญญาโท-เอกจำนวนประมาณ 60 ทุนโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
:: 83 ทุนUISของก.พ. คัดเรียนฟรีมีงานรองรับทันที รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2553
:: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คัดมอบทุนรัตนมงคล จํานวน 170 ทุน ปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
:: 200 ทุนการศึกษาระดับป.ตรี ม.หอการค้าไทย สําหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีรักษาแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ให้ได้รับทุน UTCC – Gold
:: มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับโควตาพร้อมมอบ 30 ทุน (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2554
:: ทุนปริญญาตรี ม.รังสิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 4 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553
:: โครงการช้างเผือกม.บูรพาคัดเรียนพร้อมทุน 115 คน ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
:: ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ระยะสั้น วิสคอนซิล USA โดยในแต่ปี พ.ศ. 2553 จะมีคณะครู จำนวน 6 คน และนักเรียนไทย
:: กระทรวงสาธารณสุขคัดเรียน พร้อมรับทุนพยาบาล 1,515 คน เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
:: 250 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ คัดมอบระดับป.โท-เอกปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
:: ทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี-โท-เอก คัดมอบ 81 ทุนเรียนด้านวิทยาศาสตร์ รับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2553
:: ทุนการศึกษาพานาโซนิค ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย
:: มศว.รับโควตานักกีฬาโดยสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2554สมัครทางอินเตอร์เนตตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
:: ว.พยาบาลกาชาดไทยรับตรงพร้อมทุน 70 คน ประจำปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
:: ราชภัฏธนบุรี มอบ 300 ทุน ป.ตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12ธันวาคม 2553
:: อาชีวะรับทุนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและให้บริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร จัดโครงการพิเศษ Home Solution Career Choice
:: เกษตรศาสตร์มอบทุนคนเก่งกีฬา ศึกษารวม 14 คณะ จำนวน 154 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553
:: เกษตรศาสตร์สอบตรงป.ตรีพร้อมรับทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 45 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
:: ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐขยายเวลารับสมัคร สมัครได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานก.พ.ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วงเล็บมุมซองว่า "ทุนสร้างสรรค์นวิตกรรมภาครัฐ"
:: 200 ทุนวิทยาศาสตร์ระดับป.ตรี-โท-เอก ระะดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554 รอบที่ 1 โดยผู้สมัครในทุกภูมิภาคส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังหน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
:: ทุนวิทยุการบินเพื่อเด็กพิการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2285-9040 หรือดูรายละเอียดที่ www.aerothai.co.th
:: ทุนวิทยุการบินเพื่อเด็กพิการ ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-285-9040
:: ทุนมูลนิธิวิทยุการบินฯ เปิดรับสมัครเด็กพิการและด้อยโอกาส 5 ประเภท ประกอบด้วย พิการทางการมองเห็น, พิการทางการได้ยิน, พิการทางร่างกาย, พิการทางสติปัญญาหรือสุขภาพ และออทิสติก
:: ม.มหาสารคามสอบตรงทุนนิสิตรเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรพระพิฆเนศวร สาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาศิลปการแสดงประจำปีการศึกษา 2554
:: 54 ทุนเล่าเรียนหลวงสมัครถึงสิ้นเดือน สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพือ รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอืน ๆ
:: 300ทุนวิทยาศาสตร์ระดับป.ตรี-โท-เอก ทั่วประเทศขยายจำนวนทุนจาก 200 ทุนเป็น 300 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง16 ตุลาคม 2553
:: มจพ. ให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษเทคนิค เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและการสมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้รับทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง 1,380 บาท
:: ทุนพสวท.คัดมอบเรียนป.ตรี เรียนฟรีมีเงินเดือนที่ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครจำนวน 9 คน ประจะปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
:: ทุนเพชรสนามจันทร์ มอบเรียนวิทย์ 50 ทุน ใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาจุลชีววิทยา
:: 9 ทุนพสวท.มอบเรียนป.ตรี เรียนฟรีแถมเงินเดือน 4,000 บาทเพื่อเรียนต่อสาขาวิขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สมัครถึง 30 ก.ย.นี้
:: สจล.คัดเรียนด้านไอที เปิดรับสมัครแบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 50 คน
:: ทุนYLP คัดมอบข้าราชการไทย ในหลักสูตร Master in Public Administration หรือ Master in Public Policy ประจำปีการศึกษา 2554
:: สกอ.คัดมอบกว่า 100 คนทุนเรียนป.ตรี-โทนอก เรียนป.ตรี-โทนอกปีการศึกษา 2553-2554 มากกว่า 100 ทุน กว่า 65 สาขา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
:: ธรรมศาสตร์รับตรงมีทุนโครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2554 จำนวน 343 คน นักเรียนที่สนใจสมัครได้ที่โรงเรียน
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอบตรงมอบ 33 ทุนเรียนแพทย์ ปีการศึกษา 2554 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนต
:: ทุนเพชรยอดมงกุฏชิงเงินและเหรียญทองคำ เปิดรับสมัครตั้งแต่้วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 สมัครได้ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์
:: ก.พ.คัดมอบ 10 ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
:: ทุนรัฐบาลด้านวิศวะศึกษาที่ต่างประเทศ ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาสาขาวิชา Biomedical Engineering ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552จำนวน 5 ทุน
:: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดมอบทุนโครางการเพชรนนทรี ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่สนใจศึกษาได้ 4 อันดับ
:: 240 ทุนอบรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศมอบทุนอบรม “ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ”
:: 200ทุนวิทยาศาสตร์ระดับป.ตรี-โท-เอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ทุกระดับ โดยเฉพาะทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระะดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554 รอบที่ 1
:: 60 ทุนเรียนปริญญาตรี วิศวะ-เทคโนฯ-บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครเพื่อบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษา 4 ปีพร้อมทุน
:: สถานทูตออสเตรเลีย ให้ทุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทุนดังกล่าวจะมอบให้แก่ชุมชน กลุ่มบุคคล และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยไม่แสวงหาผลกำไร
:: ทุนสนับสนุนการพัฒนาคัดมอบทุนละกว่า 8 แสนบาท สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทยเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program – DAP)
:: 34 ทุนดำรงชัยธรรม คัดมอบต่อเนื่องจนจบป.ตรี
:: มหาวิทยาลัยรังสิต คัดมอบทุนความสามารถ ประจำปีการศึกษา 2554 หลักสูตรดนตรีบัณฑิต (B.Mus.)หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (M.F.A. in Music) หลักสูตรดนตรีบัณฑิต (B.Mus.)
:: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดมอบทุนนักเรียนดีเลิศ
:: สาธิตเกษตรศาสตร์กำแพงแสน คัดเรียนม.4 มีทุนห้องวิทย์
:: รามฯคัดมอบทุนเรียนป.โท 1,000 ทุนโครงการครูดี ครูเก่ง
:: ทุน ODOD เรียนแพทย์ฟรีมีเงินเดือน
:: มหิดลสอบตรงป.ตรี และ คัดมอบทุนวิทย์จำนวนมาก
:: หอการค้าไทยคัดมอบ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
:: ทุนรัตนมงคล หอการค้าฯคัดมอบคนเก่ง
:: มหาวิทยาลัยรังสิต คัดเรียนมีทุนระดับป.โท
:: ทุนพสวท.คัดมอบ 60 ทุน เรียนม.ปลายถึงป.เอก
:: ทุนนิสิตจุฬาฯ คัดมอบคนเก่งด้านกีฬา
:: โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553
:: ทุนภายในป.ตรี ส.พระจอมเกล้าฯ
:: ทุนวิจัยแลกเปลี่ยระยะสั้น ไปอินเดีย 3 ทุน
:: 5 ทุนกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนเก่งภาษา
:: ทุนโครงการ พสวท. ระดับม.ปลาย
:: ทุนเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี
:: ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี2555
:: ทุนเรียนป.ตรี ที่เมืองแคนดี้ ศรีลังกา
:: ทุนการศึกษา นร.ต่างพื้นที่ ม.อ.คัดมอบเรียนป.ตรี
:: กสพท.คัดเรียนแพทย์-ทันตะ ปี 54 รับ 1,432 คน
:: ทุนโครงการผู้นำเยาวชน คัดอบรมประเทศญี่ปุ่น 55 ทุน
:: มุมความคิด สายป่าน-อภิญญา เรียนเพื่อรู้ต่อยอดอนาคตตัวเอง