Home  
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา " เรียนรอบโลก "
  ผู้เขียน : จุฬาภรณ์
 
:: ม.สวนสุนันทาเปิดรับโควตารับตรง          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทรับตรง ประจำ ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2552
          หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          -หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
          1.สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)
          2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)Bachelor of Arts (B.A.)
          1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
          จำนวนรับเข้าศึกษา
          หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
          - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จำนวน 30 คน
          - สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 30 คน
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
          - สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 30 คน
          คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศ
          2.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่เข้าศึกษาในต่างประเทศ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
          3.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
          4.เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          5.ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
          6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
          การรับสมัคร
          กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยวิธี
          -สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
          -สมัครผ่านทาง
www.ssruic.com
          หลักฐานการสมัคร
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
          3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) จำนวน 1 ใบ
          4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
          5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท
           สนใจสมัครได้ ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือทาง
www.ssruic.com
           สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทโควตา ประจำ ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2551
          หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          -หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
          1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)
          2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts (B.A.)
          1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
          จำนวนรับเข้าศึกษา
          หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
          - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จำนวน 30 คน
          - สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 30 คน
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
          - สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 30 คน
          คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศ
          2.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่เข้าศึกษาในต่างประเทศ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
          3.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
          4.เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          5.ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
          6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
          การรับสมัคร
          กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 โดยวิธี
          -สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
          -สมัครผ่านทาง
www.ssruic.com
          หลักฐานการสมัคร
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
          3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) จำนวน 1 ใบ
          4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
          5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท
          สนใจสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 อาคารศรีจุฑาภา หรือ สมัครออนไลน์
www.ssruic.com
          ด้านวิทยาลัยนวตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังจำหน่ายใบสมัครสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาตรีต่อเนื่องภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2551 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 เพื่อคัดเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ก.พ.รับรองทั้งในและต่างประเทศ
          ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
          1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กพ.รับรองทั้งในและต่างประเทศ (ไม่รับสมัครผู้จบอนุปริญญา 2 ปี)
          2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานธุรกิจต่าง ๆ หรือของภาครัฐไม่น้อยกว่า 1 ปี
          3.เป็นผู้ที่มีร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติและบุคลิกภาพเรียบร้อย
          5.มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
          6.ไม่อยู่ในภาวะติดยาเสพติดหรือพิษสุราเรื้อรัง
          คุณสมบัติเฉพาะ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์เฉพาะพระภิกษุ-สามเณร
          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ก.พ.รับรองทั้งในและต่างประเทศ และเป็นพระภิกษุ-สามเณร      
          สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยนวตกรรมและการจัดการ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง จำหน่ายใบสมัครที่หน่วยการเรียน 


          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105241แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

 
 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
   อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ...
   อบรมจีนกลาง-ญี่ปุ่น ...
   หลักสูตรออกแบบนานาชาติ ...
   Double Degree นานาชาติแสตมฟอร์ด ...
   English for Health ...