Home  
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา " เรียนรอบโลก "
  ผู้เขียน : ศูภัชญา kai_uoo@yahoo.com
 
:: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครป.บัณฑิต-เอก ปี 52


           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552 ภาคปรกติ ดังต่อไปนี้
           หลักสูตรที่เปิดรับ
           ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

           1.วิทยาเขตบางเขน
           -คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชาโรคสัตว์เลี้ยง
           2.วิทยาเขตกำแพงแสน
           -คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มโคนม สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร
          
ระดับปริญญาโท
           1.วิทยาเขตบางเขน
           -โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
           -คณะเกษตร  สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีวิทยา สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชาสัตวบาล  สาขาวิชาพืชไร่
           -คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
           -คณะประมง  สาขาวิชาการจัดการประมง สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
           -คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สาขาวิชาวรรณคดีไทย
           -คณะวนศาสตร์  สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน  สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์
           -คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชามาตรวิทยา  สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
           -คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
           -คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชานันทนาการ  สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
           -คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
           -คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
           -คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์ สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
           -คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
           -วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
           2.วิทยาเขตกำแพงแสน
           -โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
           -คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
           -คณะเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาปฐพีวิทยา สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สาขาวิชาการผลิตสัตว์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหาร (ผลิตผลปศุสัตว์) สาขาวิชาพืชไร่
           -คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
           -คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาพฤกษ์เศรษฐกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
           -คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์  สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
           ระดับปริญญาเอก
           1.วิทยาเขตบางเขน
           -โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
           -คณะเกษตร  สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาปฐพีวิทยา สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาสัตวบาล-สัตวศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่  
           -คณะประมง  สาขาวิชาการจัดการประมง สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
           -คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย
           -คณะวนศาสตร์  สาขาวิชาวนศาสตร์
           -คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
           -คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
           -คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 
           -คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
           -คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  (วิจัยต่างประเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  (หลักสูตรนานาชาติ)  
           -วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
           2.วิทยาเขตกำแพงแสน
           -โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
           -คณะเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาพืชไร่
           -คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
           -คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
           -คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
           เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           สนใจติดต่อศูนย์บัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2942-8413 หรือ
www.edu.ku.ac.th
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105489 แล้วส่ง SMS  มาที่ 4264444) 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
   อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ...
   อบรมจีนกลาง-ญี่ปุ่น ...
   หลักสูตรออกแบบนานาชาติ ...
   Double Degree นานาชาติแสตมฟอร์ด ...
   English for Health ...