ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA
สอบชิงทุนการศึกษาเป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยน

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          Student Exchange Association (SEA) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาด้วยการมอบทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนให้กับเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
          Student Exchange Association (SEA) เป็นองค์กรเอกชนเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 จากกลุ่มบุคคลที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยด้วยการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตที่ต่างประเทศ เป้าหมายหลักของ SEA คือ ความต้องการที่จะเห็นเยาวชนไทยได้ยกระดับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม เพื่อนําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการมาทําประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมไทยให้เป็นไปในแนวทางที่ดีต่อไป
          ประเภททุน
          1. ทุน SEA USA Full Grant 
          ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน
          สําหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นอันดับที่ 1 โดยจะได้รับทุนเต็มจํานวนสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา  มูลค่าทุนการศึกษากว่า 400,000 บาท โดย SEA ยินดีเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดทําชุดเอกสาร การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การปฐมนิเทศ ทุนค่าโครงการทั้งหมด รวมจนถึงเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าประกันภัย ระหว่างการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
          2. ทุน SEA EUROPE Half Grant
          ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศทวีปยุโรป (ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, โปรตุเกส) ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน
          สําหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นอันดับที่ 2 โดย SEA จะให้สิทธิกับผู้รับทุนอันดับที่ 2 ในการ พิจารณาตอบรับทุนเพื่อการเข้าร่วมโครงการด้วยการพิจารณาคัดเลือกประเทศที่นักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปซึ่งมีอยู่ 4 ประเทศคือประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี อิตาลี และประเทศโปรตุเกส โดยผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับทุนสมทบจาก SEA จํานวนกึ่งหนึ่งหักออกจากค่าโครงการของประเทศที่นักเรียนตัดสินใจรับทุน แต่ทุนครึ่งจํานวนดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าประกันภัย  ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
          3. ทุนสมทบสำหรับบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน
          สําหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเป็นบุตรข้าราชการ และดําเนินการลงทะเบียนเป็น 6 อันดับแรก โดยผู้ได้รับทุนสามารถคัดเลือกประเทศได้ตามยอดคงเหลือของแต่ละประเทศ
          4. ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 50 ทุน
          สําหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆด้วยทุนสมทบเต็มจํานวนของตนเอง  โดยผู้ได้รับทุนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงกการคัดเลือกประเทศได้ตามจํานวนคงเหลือของแต่ละประเทศตามลําดับก่อนหลัง
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          -สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14-17 ปี
          -มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และมีสิทธิครอบครองบัตรประจําตัวประชาชน และหนังสือเดินทางประเทศไทยอย่างถูกต้อง
          -เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
          -มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม GPA 2.50 ขึ้นไป
          -ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ทุกรายวิชาในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด
          -เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
          -เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ
          -สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้
          -ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
          วิธีการสมัคร 
          -ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2014 ได้จาก เว็บไซต์ www.seathailand.org หรือร้องขอใบสมัคร จากอาจารย์อาสา SEA 
          -ผู้สมัครแนบรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) และกรอกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมลงลายเซ็น รับรองอย่างถูกต้องสมบูรณ์
          -ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร กรุงเทพ สาขาเดอะคริสตัล ชื่อบัญชี นายธนเดช โฉมฉาย หมายเลขบัญชี 906 0 0 2850 4 หรือผ่านทางอาจารย์อาสา SEA 
          -ผู้สมัครส่งใบสมัครและสําเนาใบโอนเงินมาที่ SEA โทรสารหมายเลข 0-2570-9126 หรือ E-mail: info@seathailand.org หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ไปยัง Student Exchange Association เลขที่ 30 หมู่บ้าน พลัสซิตี้พาร์ค ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือส่งมอบเอกสารผ่านทางอาจารย์อาสา SEA
          กำหนดการสมัคร
          -เปิดรับสมัครสอบชิงทุน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม (นักเรียนต้องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 31 กรกฎาคม)
          -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบบนเว็บไซต์ www.seathailand.org วันที่ 5 สิงหาคม 2556
          -วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ
          -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ วันที่ 25 สิงหาคม
          -ผู้สอบผ่านทุนสมทบสามารถเริ่มต้นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบตนเอง วันที่ 26 สิงหาคม
          -สอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สําหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 20 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ วันที่ 1 กันยายน
          -ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2014 บนเว็บไซต์  www.seathailand.org  วันที่ 8 กันยายน
          สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2570-9125 โทรสาร 0-2870-9126  E-mail: info@seathailand.org  เว็บไซต์  www.seathailand.org


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   คัดเลือกรับทุนรัฐบาลไปจีน จำนวน 2 ทุน ...
  ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU  คัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 3 คน ...
  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  มอบทุนปริญญาโทและปริญญาเอกในเยอรมนี ...
  Gates Cambridge Trust  เสนอทุนเรียนต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ...
  มูลนิธิฮิตาชิ   เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...